Anslutningsavtal

Bredband Östra Ryd Ekonomisk Förening

 

Ordf/kassör: Christian Johansson Olerum 61496 Östra Ryd tel: 011-74034 E:post christian.olerum@gmail.com

 

Vice ordf: Håkan Kåkneryd Kåknö 61496 Östra Ryd tel: 011-74131 E:post: hakananna@telia.se

 

Sekr: Östen Johansson Rosenberg 61496 Östra Ryd tel: 0705-407 303 E:post. rydjohan@gmail.com

 

Ledamot Åke Hedén Råssla 61496 Östra Ryd tel: 011-74091 E:Post ake.heden@soderkoping.se

 

Revisor Bo Hultström Harstorp Grindtorp 61496 Östra Ryd tel: 073-836 50 20

 

Organisationsnummer 76 96 20-1081 E.Post:föreningen: bredbandorsyd@gmail.com

 

Bankgiro: 480-8762

Bredband Östra Ryd Syd är en sida för att föra ut information till oss som planerar bygga fibernät i södra delen av Östra Ryds socken

 

 

OBS! Detta anslutningsavtal skall inte insändas förrän beslut om byggande av fibern är taget OBS!

Förslag:

2013-10-10

Nyanslutningsområde

Avtal om fiberanslutning

Kunduppgifter

Namn: __________________________________ Personnr./ Org.nr: __________________________

Namn: __________________________________ Personnr./ Org.nr : __________________________

Adress: __________________________________ Telefonnummer: __________________________

Postadress: __________________________________ Mobiltelefon: __________________________

Fastighetsbeteckning: __________________________________ E-post: __________________________

Kunduppgifter

Fiberanslutning, 9 900 kr Flera fiberanslutningar, 9 900 kr Fyll i antal: _______

Passiv anslutning, 1 900 kr Flera passiva fiberanslutningar, 1 900 kr Fyll i antal: _______

.

Övriga noteringar

Medgivande och parternas underskrifter b ” b b b .

b - b b b att borttaga av dem anbringad .

b b . b .

Ort och datum Ort och datum

_____________________________ _____________________________

Kundens underskrift Kundens underskrift

_____________________________ _____________________________ Namnförtydligande Namnförtydligande

_____________________________ _____________________________

2013-09-06

Allmänna villkor för fiberanslutning

” anslutning till b landsbygden illsvidare men kan komma att ändras av kommun.

.

b . Den passiva delen* nne i fastigheten.

i form av ett stickuttag inkommande fiber.

b b .

Den aktiva delen* . levererad aktiv del.

Passiv anslutning

Kunden b st b . kunden b b , inkoppling av CPE inne i fastighet och 9900 kr i avgift till kommunen.

Befrielsegrunder - force majeure

b b b b b b .

Avgifter

b fiber .

Fakturering, betalningsvillkor m. m

till tomtgräns 30 dagar netto. Om fakturerat belopp inte betalas inom sk b .

Personuppgiftslagen

skicka ut meddelanden och erbjudanden till Dig som kund. Personuppgifterna kan kom b 0121-181 00.

ANSLUTNING ENLIGT BYALAGSMODELLEN

Fastighetsägaren måste ingå ett avtal med det byalag som fastigheten tillhör att kanalisationen förläggs till tomtgräns mot ersättning för kostnader enligt avtal med byalaget. Fastighetsägaren ansvarar sedan själv för kanalisation mellan tomtgräns och avlämningspunkt. Kanalisation förlagd på fastigheten blir fastighetstillbehör. Ledning förlagd i kanalisationen och den passiva utrustningen vid avlämningspunkten blir inte fastighetstillbehör, utan är Söderköpings kommuns egendom.

DRIFTSKOSTNADER

För närvarande debiteras inga driftskostnader för nätet. Dessa ingår i de avgifter som debiteras för de tjänster som kunden beställt via kommunikationsoperatören.

Internettjänster

Söderköpings kommun ansvarar för att nätet upplåtes till en kommunikationsoperatör som tillhanda har tjänsteleverantörer via bredbandswebben.se.

ÖVERLÅTELSE

Vid överlåtelse av fastighet skall Kunden ovillkorligen tillse att förvärvaren övertar samtliga rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Dessutom skall såväl kommunen som i förekommande fall byalaget underrättas skriftligt om detta med uppgift om till vem överlåtelse har skett.

* Passiv del: Den vänstra delen av CPE enheten och sitter alltid fast monterad i väggen.

*Aktiv del: Sitter på den högra sidan av CPE enheten och är löstagbar. Den modul som omvandlar fibersignalen som kommer in och delar vidare ut i olika uttag.

 

 

Bredband Östra Ryd Ekonomisk Förening

 

Ordf/kassör: Christian Johansson Olerum 61496 Östra Ryd tel: 011-74043 E:post christian.olerum@gmail.com

 

Vice ordf: Håkan Kåkneryd Kåknö 61496 Östra Ryd tel: 011-74131 E:post: hakananna@telia.se

 

Sekr: Östen Johansson Rosenberg 61496 Östra Ryd tel: 0705-407 303 E:post. rydjohan@gmail.com

 

Ledamot Åke Hedén Råssla 61496 Östra Ryd tel: 011-74091 E:Post ake.heden@soderkoping.se

 

Revisor Bo Hultström Harstorp Grindtorp 61496 Östra Ryd tel: 073-836 50 20

 

Organisationsnummer 76 96 20-1081 E.Post:föreningen: bredbandorsyd@gmail.com

Webbansvarig: Östen Johansson