Villkor för fiberanslutning

Bredband Östra Ryd Ekonomisk Förening

 

Ordf/kassör: Christian Johansson Olerum 61496 Östra Ryd tel: 011-74034 E:post christian.olerum@gmail.com

 

Vice ordf: Håkan Kåkneryd Kåknö 61496 Östra Ryd tel: 011-74131 E:post: hakananna@telia.se

 

Sekr: Östen Johansson Rosenberg 61496 Östra Ryd tel: 0705-407 303 E:post. rydjohan@gmail.com

 

Ledamot Åke Hedén Råssla 61496 Östra Ryd tel: 011-74091 E:Post ake.heden@soderkoping.se

 

Revisor Bo Hultström Harstorp Grindtorp 61496 Östra Ryd tel: 073-836 50 20

 

Organisationsnummer 76 96 20-1081 E.Post:föreningen: bredbandorsyd@gmail.com

 

Bankgiro: 480-8762

Bredband Östra Ryd Syd är en sida för att föra ut information till oss som planerar bygga fibernät i södra delen av Östra Ryds socken

 

 

 

Bilaga 1

Villkor ”Avtal kanalisation för fiberanslutning”

Endast ägare till fastigheter inom det aktuella området (nätområde 1) för etapp 1 kan göra en

anmälan. Varje anmälan kommer att bedömas om anslutning är möjlig inom projektets ramar.

Fastighetsägare som gjort intresseanmälan till Byalaget under 2012 har förtur i projektet.

Alla avtal är bindande och man förbinder sig att betala sin del av projektkostnaderna.

Om projektet avbryts återbetalas inte upparbetade medel.

Projektet beräknas vara avslutat 2013-12-31.

Fastigheter utanför området i etapp 1 kan eventuellt erbjudas anslutning förutsatt att man själv

bekostar grävning till närmaste kopplingspunkt.

Om fastighetsägare eller projektet inte kan få ledningsrättsavtal med berörda markägare

kan fiberanslutningen inte genomföras. Anslutande fastighetsägare bör arbeta för att

ledningsrättsavtal kommer till stånd.

Fastighetsägare med flera hus på samma fastighetsbeteckning och där en och

samma avlämningspunkt för fibern används får en reducerad avgift för grävning

till hus nr 2. Om du anser att detta föreligger noteras det i ansökan genom att skriva

”hus 2” tillsammans med fastighetsbeteckningen på den ena adressen. (Byalaget

bedömer sedan om detta är fallet.)

Observera att ett avtal per anslutningsadress skall skickas in även om adresserna har

samma fastighetsbeteckning.

Fastighetsägare med flera lägenheter i huset betalar en avgift för grävning.

Kommunen däremot kommer att ta en avgift per hus/lägenhet

Vid grävning över någons tomt för att nå annan anslutande fastighet på bästa sätt

så gäller:

1) Fastighetsägarna som berörs träffas och kommer överens om sträckning och

hur jobbet ska göras

2) Vid köp av tjänsten från t.ex. Olle & Erik i Ullstorp med deras kedjegrävare

tar lämpligtvis en fastighetsägare fakturan och ser till att få rotavdrag.

Nettokostnaden delas sedan på så sätt att den del av kostnaden som motsvarar

grävning från sin tomtgräns till fastigheten betalas av respektive

fastighetsägare och den del som grävdes för att komma till nästa tomtgräns kan

”projektet” betala mot uppvisande av faktura och beräknad uppdelning.

 

Allmänna villkor för fiberanslutning

” anslutning till b landsbygden illsvidare men kan komma att ändras av kommun.

.

b . Den passiva delen* nne i fastigheten.

i form av ett stickuttag inkommande fiber.

b b .

Den aktiva delen* . levererad aktiv del.

Passiv anslutning

Kunden b st b . kunden b b , inkoppling av CPE inne i fastighet och 9900 kr i avgift till kommunen.

Befrielsegrunder - force majeure

b b b b b b .

Avgifter

b fiber .

Fakturering, betalningsvillkor m. m

till tomtgräns 30 dagar netto. Om fakturerat belopp inte betalas inom sk b .

Personuppgiftslagen

skicka ut meddelanden och erbjudanden till Dig som kund. Personuppgifterna kan kom b 0121-181 00.

ANSLUTNING ENLIGT BYALAGSMODELLEN

Fastighetsägaren måste ingå ett avtal med det byalag som fastigheten tillhör att kanalisationen förläggs till tomtgräns mot ersättning för kostnader enligt avtal med byalaget. Fastighetsägaren ansvarar sedan själv för kanalisation mellan tomtgräns och avlämningspunkt. Kanalisation förlagd på fastigheten blir fastighetstillbehör. Ledning förlagd i kanalisationen och den passiva utrustningen vid avlämningspunkten blir inte fastighetstillbehör, utan är Söderköpings kommuns egendom.

DRIFTSKOSTNADER

För närvarande debiteras inga driftskostnader för nätet. Dessa ingår i de avgifter som debiteras för de tjänster som kunden beställt via kommunikationsoperatören.

Internettjänster

Söderköpings kommun ansvarar för att nätet upplåtes till en kommunikationsoperatör som tillhanda har tjänsteleverantörer via bredbandswebben.se.

ÖVERLÅTELSE

Vid överlåtelse av fastighet skall Kunden ovillkorligen tillse att förvärvaren övertar samtliga rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Dessutom skall såväl kommunen som i förekommande fall byalaget underrättas skriftligt om detta med uppgift om till vem överlåtelse har skett.

* Passiv del: Den vänstra delen av CPE enheten och sitter alltid fast monterad i väggen.

*Aktiv del: Sitter på den högra sidan av CPE enheten och är löstagbar. Den modul som omvandlar fibersignalen som kommer in och delar vidare ut i olika uttag.

 

 

Bredband Östra Ryd Ekonomisk Förening

 

Ordf/kassör: Christian Johansson Olerum 61496 Östra Ryd tel: 011-74043 E:post christian.olerum@gmail.com

 

Vice ordf: Håkan Kåkneryd Kåknö 61496 Östra Ryd tel: 011-74131 E:post: hakananna@telia.se

 

Sekr: Östen Johansson Rosenberg 61496 Östra Ryd tel: 0705-407 303 E:post. rydjohan@gmail.com

 

Ledamot Åke Hedén Råssla 61496 Östra Ryd tel: 011-74091 E:Post ake.heden@soderkoping.se

 

Revisor Bo Hultström Harstorp Grindtorp 61496 Östra Ryd tel: 073-836 50 20

 

Organisationsnummer 76 96 20-1081 E.Post:föreningen: bredbandorsyd@gmail.com

Webbansvarig: Östen Johansson